Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Prevádzkovateľ:
Obchodné meno: Lenka Osičková
IČO: 47789182
Miesto podnikania: Karpatské námestie 10/A, 831 06 Bratislava
Telefonický kontakt: +421 908950050
Emailový kontakt: info@kurzstastna.sk
Zapísaná v OU-BA-OZP1-2014/039720-2
Číslo účtu: 2201603309/8330
IBAN: SK03 1111 0000 0067 7430 7011
Bankový útvar: Unicredit Bank

Všeobecné ustanovenia
Tieto obchodné podmienky upravujú vzťah, práva a povinnosti medzi predávajúcim (prevádzkovateľ) na strane jednej a kupujúcim (zákazník) na strane druhej, v súvislosti s predajom internetových služieb alebo iných fyzických i nefyzických produktov, ponúkaných na stránke kurzstastna.sk (ďalej iba „produkty“).

Objednávanie
Postup pri objednávaní produktov na webstránke kurzstastna.sk:
Zákazník si objedná produkt prekliknutím sa do sekcie E-shop a kliknutím na tlačítko „zakúpiť.“ Následne je presmerovaný na formulár, ktorý je potrebné vyplniť. Obsahuje položky, ktoré musia byť vyplnené kupujúcim, pre účely fakturácie daňového dokladu konkrétneho vybraného produktu. Pred kliknutím na tlačidlo „Objednať s povinnosťou platby“ a odoslaním tohto formulára je kupujúci povinný potvrdiť, že súhlasí s obchodnými podmienkami. Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č. 102/2014 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov chápaná ako zmluva uzatváraná na diaľku.

Ochrana osobných údajov
Ochrana osobných údajov je upravená v samostatnom dokumente.

Potvrdenie objednávky
Objednávka sa zo strany kupujúceho stáva záväznou jej objednaním. Faktúra bude doručená na emailovú adresu po uhradení platby a bude slúžiť ako potvrdenie o zaplatení.

Platba
Platbu kupujúci uskutoční platobnou kartou prostredníctvom platobného systému STRIPE.

Cena produktov
Cena za produkt uvedená na stránke predávajúceho kurzstastna.sk je aktuálna a platná v dobe objednania produktu. Kupujúci dostane produkt za cenu platnú v okamihu objednania. Predávajúci si vyhradzuje právo tlačových chýb. Kúpna cena bude považovaná za zaplatenú až po pripísaní celej kúpnej ceny na účet predávajúceho.
Faktúra vystavená na základe kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim je súčasne daňovým dokladom a je odoslaná kupujúcemu elektronicky v prípade elektronickej verzie. Využitie produktu kupujúcim je možné až po jeho úplnom zaplatení, pokiaľ nie je dohodnuté inak. V prípade, ak kupujúci nezaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za produkt vo výške a za podmienok dohodnutých v kúpnej zmluve, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy. Za cenu produktu, je kupujúcu oprávnený využívať virtuálny obsah po dobu jedného roka pre vlastné použitie. Nie je dovolené ho zdieľať iným osobám, kopírovať ani inak šíriť.

Dodanie tovaru
Po prijatí platby na účet predávajúceho sa virtuálny obsah automaticky kupujúcemu odomkne v sekcií „Členská sekcia“.

Odstúpenie od zmluvy
Podľa ustanovenia § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z. je spotrebiteľ oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia produktu. S výnimnou elektronických produktov a virtuálneho obsahu.

Reklamácie
V prípade, že po zaplatení za objednaný nefyzický produkt zakázník nebude mať prístup k virtuálnemu obsahu, tak treba počkať 15 minút, poprípade reštartovať internetový prehliadač a skúsiť znova. V prípade, že po zaplatení za objednaný fyzický produkt nebude doručený do 30 dní od objednania, bez vysvetlenia zo strany predávajúceho, môžete poslať reklamáciu e-mailom na info@kurzstastna.sk alebo sa ohlásiť telefonicky na číslo uvedené v sekcii „kontakty“ na kurzstastna.sk
Predmetom kúpy sú sebarozvojové kurzy, ktoré predstavujú služby súvisiace s činnosťami v rámci voľného času, ktoré sa predávajúci zaväzuje poskytnúť v dohodnutom čase a spôsobom popísaným vyššie. Na tento typ služby sa nevzťahuje záruka. Za špecifických podmienok môže predávajúci v prípade nespokojnosti poskytnúť možnosť vrátenia peňazí za zakúpený produkt. V takom prípade ide o jeho dobrú vôľu a rozhodnutie, ku ktorému ho nijak nezaväzujú právne predpisy. V tomto prípade nie je vrátenie peňazí právne nárokovateľné. 

Záverečné ustanovenia
Kupujúci si je vedomý autorských práv k zakúpeným produktom. Akékoľvek kopírovanie a poskytnutie zakúpených produktov tretej strane je trestné v zmysle platných zákonov. Kupujúci prehlasuje, že pred odoslaním objednávky sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí.
Tieto obchodné podmienky boli sformulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a kupujúcim. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.
Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku, telefonickú, elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

Predmetom kúpy sú sebarozvojové kurzy, ktoré predstavujú služby súvisiace s činnosťami v rámci voľného času. Táto forma sebarozvoja nie je náhradou terapie alebo akejkoľvek inej psychologickej, psychiatrickej, či inej odbornej individuálnej pomoci a teda nemôže byť za takúto náhradu považovaná.

Obchodné podmienky v tomto znení sú platné od 15.09.2023

Som vhodná kandidátka?